Hlavný kontrolór obce

 

 

Prebieha výberové konanie na hlavného kontrolóra obce 

 

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá  obecnému zastupiteľstvu.

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

Kontrolnej činnosti podlieha:

Vykonáva kontrolu:

 • kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s hlasom poradným
 • predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 • vybavuje  sťažnosti, ak tak ustanovuje  zákon č. 152/1998 Z.z.
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti