Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Citát z Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (podľa zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.309/2014 Z.z.), ktorú vyhotovila pracovná skupina na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:

"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území."

"PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 - 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami a investičnými projektmi a so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie."

Obce majú podľa zákona povinnosť zasielať správu o plnení PHSR každoročne do 31. mája príslušnému VÚC. Dokument PHSR je podmienkou pri príprave  projektov EÚ v programovacm období 2014 až 2020.

Obecné zastupiteľstvo v Číži na IV. zasadnutí dňa 30.06.2015 svojim uznesením č.6 iniciovalo začatie spracovania PSHR obce Číž. Pozývame širokú verejnosť, podnikateľov, záujmové združenia, zástupcov štátnej a verejnej správy, ďalej zástupcov školy a škôlky na spoluprácu pri vypracovaní a následnej aktulizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Číž.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami Riadiaci tím PHSR

Vypracovanie stratégie a jej aktualizáciu budete môcť sledovať na týchto stránkach. V prvom rade zverejňujeme nasledujúce informácie: