Všeobecne záväzné nariadenia obce Číž

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍŽ č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Číž
účinnosť: od 13.10.2016 - platí do dnes
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍŽ č. 1/2016
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
účinnosť: od 01.01.2016 - platí aj v roku 2017
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍŽ č. 1/2015
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
účinnosť: 01.11.2015 - 31.12.2015
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍŽ č. 1/2014
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
účinnosť: 01.01.2014 - 31.12.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍŽ č. 1/2013
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
účinnosť: 01.01.2013 - 31.12.2013


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍŽ č. 1/2012
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
účinnosť: 01.01.2012 - 31.12.2012


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍŽ č. 1/2011
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
účinnosť: 01.01.2011 - 31.12.2011