Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie ponuky

Deň yyhlásenia výzvy:
07.03. 2016

Názov zákazky:  "Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti"

Obec Číž, ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO") na verejné obstarávanie zákazky na poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti" (ďalej len "Stavebný dozor") v zmysle §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených poskytovateľov služby (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky:
10 512,00 €

Lehota na predloženie ponuky:
do 14.03.2016 do 11:00 hod.

Podrobné informácie - Dokumenty na stiahnutie:

  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Príloha č.1 - NÁVRATKA