Zástupca starostu

Erb obce

Určí sa 6.2.2019

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.  Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§13a ods. 1 písm. c.) až i.) plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

V súlade s § 13b ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca starostu obce zabezpečuje tieto činnosti:

 • Zastupuje starostu obce  počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcií v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie zamestnancov).
 • Zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.
 • Zodpovedá za oblasť školstva,  kultúry, sociálnej a zdravotnej oblasti. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s organizáciami, združeniami a spolkami, ktoré v obci pôsobia (školy, rodičovské   združenie, folklórne skupiny, ZPOZ, kluby dôchodcov, SZZP, SČK, lekári, lekáreň a pod.)
 • Podieľa sa spolu so starostom, poslancami a pracovníkmi obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci.
 • Koordinuje prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských a športových podujatí  v obci.
 • Zúčastňuje sa kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich v obci.
 • Riadi chod úradu a kontroluje plnenie úloh jednotlivých oddelení a referátov.
 • Je zodpovedný za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a ďalších orgánov obce.
 • Zodpovedá za vypracúvanie všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc, pokynov, poriadkov a iných právnych noriem v pôsobnosti obce.
 • Prostredníctvom obecného televízneho vysielania   a   miestneho rozhlasu  informuje občanov  o plnení úloh obecného úradu a orgánov obce.
 • Spolupracuje pri vypracovávaní zápisníc a uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 • Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie   obecného   úradu,   jeho zariadení  a iných  pracovísk /po odsúhlasení starostom/ a stará sa o ich údržbu.
 • Organizuje odbornú prípravu, informovanie o nových právnych predpisoch, školení   zamestnancov obce a vykonáva s nimi pravidelné pracovné porady.
 • Zodpovedá za prípravu a organizovanie verejných a verejnoprospešných aktivít organizovaný obcou.
 • Zúčastňuje sa rokovaní k otázkam obecného charakteru u orgánov štátnej správy, územnej  samosprávy a ďalších organizácií.
 • Spolupracuje s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami, politickými stranami a hnutiami pôsobiacimi v obci.
 • Pripravuje podklady na rôzne odborné a spoločenské stretnutia v obci.
 • Zúčastňuje sa na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov z fondov vyhlasovaných  jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami  pre obce.
 • Rieši prípadné   kompetenčné   otázky   pri   vybavovaní   poskytovania   informácií   podľa  zákona č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií /zákon o informáciách/.
 • Koordinuje   činnosť   obecných   spoločností.