Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce (odborníkov), ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva; volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušovať.

Komisie obecného zastupiteľstva v Číži zoradené v abecednom poradí:

Komisia pre financie, regionálny rozvoj výstavbu a životné prostredie
predseda: Ing. Csaba Žitňár
členovia:
rámec náplne činnosti komisie >>

Komisia pre kultúru, školstvo a šport
predseda: Štefan Pucsok
členovia:
rámec náplne činnosti komisie >>

Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda: Jozef Turis
členovia:
rámec náplne činnosti komisie >>

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
predseda: Zoltán Hencz
členovia:
rámec náplne činnosti komisie >>

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú starostlivosť
predseda: Kitti Molnárová
členovia:
rámec náplne činnosti komisie >>