Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

 << späť |

Oblasť ochrany verejného záujmu:

 1. prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Číž
 2. v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 3. podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 4. sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v Zákone NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z podľa čl.7 ods.7 až 9
 5. predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 6. preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia predkladá zastupiteľstvu
 7. udeľuje výnimky podľa čl. 8, Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a sprístupňujeinformácie o prijatých výnimkách v rozsahu a spôsobom ustanoveným Zákonom NRSR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 8. kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce ( vrátane kontrolóra ) a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy zastupiteľstvu

Oblasť mandátna a kontroly:

 1. overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu
 2. sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení
 3. zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca
 4. konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom starostu oznamuje obecnému zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka, ktorý ako kandidát získal v danom volebnom obvode najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca
 5. sleduje dodržiavanie všeobecno-záväzných nariadení, dodržiavanie organizačného poriadku obce Číž a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. V prípade potreby predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení
 6. pripravuje návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancov Obecného zastupiteľstva obce Číž na základe účasti poslanca na rokovaniach samosprávnych orgánov obce Číž, pričom zohľadní v návrhu aj celkovú prácu poslanca za odmeňované obdobie
 7. pripravuje návrh na udelenie odmien členom zriadených komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Číž na základe návrhov predsedov zriadených komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Číž
 8. pripravuje návrh na udelenie mimoriadnych odmien starostovi, zástupcovi starostu a kontrolórovi, prerokúva sťažnosti a podnety smerujúce proti konaniu starostu, zástupcu starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Číž

i.prerokúva sťažnosti a podnety smerujúce proti konaniu kontrolóra obce Číž