Samospráva

Návrh uznesení na XVI. zasadnutie OZ v Číži - 28.08.2017

Návrh uznesenia 2017 /XVI. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XVI. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní štyria  poslanci z piatich a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice: Petra Tótha
  2. za overovateľov zápisnice: Csabu Žitňára a Štefana Pucsoka
  3. návrhovú komisiu v zložení: Jozefa Turisa a Zoltána Hencza
 3. schvaľuje program XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia,
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia,
   1. Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu
   2. Návrh uznesenia na dostupnosť obecného e-mailu pre pracovníčky obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva
   3. Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania na Ústavný súd vo vlastnom záujme
  3. Schválenie navýšenia rozpočtu
  4. Zverejnenie VZN č.1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Číž
  5. Schválenie projektu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
  6. Rôzne
  7. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

         

 

Návrh uznesenia 2017 / XVI. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2017

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

         

 

Návrh uznesenia 2017 / XVI. / 3

K programu č. 3:  Schválenie navýšenia rozpočtu

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

uznesením č. 2017/XVI./3

schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Návrh č. 1

Bežné príjmy :                                                         0,00 €             Bežné výdavky :                                    1 482,17 €

Kapitálové príjmy :                                                0,00 €             Kapitálové výdavky :                                   0,00 €

Finančné príjmové operácie :                           0,00 €             Finančné výdavkové operácie :              0,00 €

Príjmy celkom                                                         0,00 €             Výdavky celkom                                   1 482,17 €

 • Zmena rozpočtu v bežných výdavkoch vo výške 1 482,17 € je na základe výmeny gumolitu aj s príslušenstvom v priestoroch časti chodieb Materskej škôlky, Základnej školy a Školskej jedálne Číž – jedáleň pre stravníkov.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2017/XVI./3

schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Návrh č. 2

Bežné príjmy :                                                         0,00 €             Bežné výdavky :                                       390,00 €

Kapitálové príjmy :                                                0,00 €             Kapitálové výdavky :                                   0,00 €

Finančné príjmové operácie :                           0,00 €             Finančné výdavkové operácie :              0,00 €

Príjmy celkom                                                         0,00 €             Výdavky celkom                                      390,00 €

 

 • Zmena rozpočtu v bežných výdavkoch vo výške 390,00 € je na základe opravy a údržby v priestoroch časti Materskej školy, Základnej školy a Školskej jedálne Číž.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2017/XVI./3

schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Návrh č. 3

Bežné príjmy :                                                         0,00 €             Bežné výdavky  :                                      767,57 €

Kapitálové príjmy :                                                0,00 €             Kapitálové výdavky :                                   0,00 €

Finančné príjmové operácie :                           0,00 €             Finančné výdavkové operácie :              0,00 €

Príjmy celkom                                                         0,00 €             Výdavky celkom                                      767,57 €

 

 • Zmena rozpočtu v bežných výdavkoch vo výške 767,57 € je na základe objednávky č. PT/20170824 pre vybavenosť Školskej jedálne Číž.

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2017/XVI./3

schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Návrh č. 4

Bežné príjmy :                                                         0,00 €             Bežné výdavky :                                    1 686,83 €

Kapitálové príjmy :                                                0,00 €             Kapitálové výdavky :                                   0,00 €

Finančné príjmové operácie :                           0,00 €             Finančné výdavkové operácie :              0,00 €

Príjmy celkom                                                         0,00 €             Výdavky celkom                                   1 686,83 €

 

 • Zmena rozpočtu v bežných výdavkoch vo výške 1 686,83 € je na základe výmeny radiátorov v priestoroch Materskej školy Číž – chodba a trieda.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2017/XVI./3

schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Návrh č. 5

Bežné príjmy :                                                         0,00 €             Bežné výdavky :                                            0,00 €

Kapitálové príjmy :                                                0,00 €             Kapitálové výdavky :                              800,00 €

Finančné príjmové operácie :                           0,00 €             Finančné výdavkové operácie :              0,00 €

Príjmy celkom                                                         0,00 €             Výdavky celkom                                       800,00 €

 

 • Zmena rozpočtu v kapitálových výdavkoch vo výške 800,00 € je na základe vypracovania projektovej dokumentácie „Modernizácia obecnej hasičskej zbrojnice Číž“ .

 

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

         


 

Návrh uznesenia 2017 / XVI. / 4

K programu č. 4:  Zverejnenie VZN č.1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Číž

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára .

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

         

Návrh uznesenia 2017 / XVI. / 5

K programu č. 5:  Schválenie projektu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

Predkladateľ materiálu:  Štefan Pucsok

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. Schvaľuje spolufinancovanie projektu s názvom „  „ na základe Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok č. „                                                   „ v sume „                  „€  .

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

         

V Číži, 28.08.2017

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce

Program XX. zasadnutia OZ v Číži - 28.06.2018

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu XX. zasadnutia OZ
 4. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb pre obec Číž na roky 2018 - 2023
 5. Určenie počtu členov rady školy pre ZŠ s VJM v Číži
 6. Určenie počtu členov rady školy pre MŠ v Číži
 7. Delegovanie člena z OZ do rady školy ZŠ s VJM v Číži a MŠ v Číži
 8. Delegovanie člena za zriaďovateľa do rady školy ZŠ s VJM v Číži a MŠ v Číži
 9. Návrh záverečného účtu Obce Číž na rok 2017, Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Číž k návrhu záverečného účtu Obce Číž na rok 2017
 10. Schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
 11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Číž na II. polrok 2018
 12. Schválenie zámeru na odkúpenie pozemku pre pána Júliusa Tkáča a pani Oľgu Tkáčovú
 13. Určenie dátumu a času XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Číži
 14. Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte "Modernizácia detského ihriska v obci Číž"
 15. Rôzne
 16. Záver

 

 V Číži 28.06.2018   Ing. Peter Tóth
    starosta obce 

Uznesenia z XIX. zasadnutia OZ v Číži - 11.04.2018

Uznesenie č. 2018/XIX./1

K programu č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Schvaľuje

Zapisovateľku: Alžbetu Henczovú

Návrhovú komisiu: Štefan Pucsok, Zoltán Hencz

Overovateľov zápisnice: Ing.Csaba Žitňár, Jozef Turis

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                 1                           4                    0                    0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2018/XIX./2

K programu č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Schvaľuje

Program  XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie,
 3. Schválenie programu XIX. zasadnutia,
 4. Prerokovanie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Číž,
 5. Diskusia
 6. Návrh a schválenie uznesení
 7. Záver zasadnutia.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4               1                             4                    0                    0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2018/ XIX./3

K programu č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Schvaľuje pre hlavného kontrolóra obce Číž

1/ Vykonať kontrolu priebehu výberového konania na riaditeľa MŠ a

     riaditeľa ZŠ,

2/ Vykonať kontrolu dokumentácie týkajúcej sa Obecných zastupiteľstiev

3/ Vykonať kontrolu konania vyraďovacej  komisie pri likvidácii zariadenia            a inventára majetku obce Číž

na základe poverenia Obecného zastupiteľstva  Číž  pod registračným číslom: 87/2018 zo dňa 10.04.2018.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                1                            4                    0                   0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2018/ XIX./4

K programu č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Schvaľuje a ukladá  starostovi obce Číž

1/ odovzdať všetky dokumenty týkajúce kontroly hlavného kontrolóra obce Číž do 11.04.2018.

2/ podať informáciu o výsledkoch kontroly darovacích zmlúv na základe uznesenia č.: 2016/XIV./8

3/ vypracovať smernicu voči neplatičom podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov §80 a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4               1                            4                     0                    0

Program XIX. zasadnutia OZ v Číži - 11.04.2018

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
 3. Schválenie programu XIX zasadnutia OZ
 4. Prerokovanie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 5. Diskusia
 6. Návrh a schválenie uznesení
 7. Záver zasadnutia

 

 V Číži 11.04.2018   Ing. Peter Tóth
    starosta obce 

Uznesenia z XVIII. zasadnutia OZ v Číži - 14.03.2018

Uznesenie č. 2018/XVIII./1

K programu č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Schvaľuje

Zapisovateľku: Alžbetu Henczovú

Návrhovú komisiu: Ing.Csaba Žitňár, Jozef Turis

Overovateľov zápisnice: Štefan Pucsok

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2018/XVIII./2

K programu č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Schvaľuje

Program  XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov návrhovej komisie,
 2. Schválenie programu XVIII. zasadnutia,
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia,
 4. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Číž za rok 2017
 5. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Číž,
 6. Správa o výsledku kontroly v PJK Číž – starosta obce,
 7. Zdôvodnenie nepodanie žiadosti na refundáciu projektu „Cena na trh práce“ za december 2017 – starosta obce,
 8. Zatvorenie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Číž od 01.09.2018,
 9. Rôzne,
 10. Záver zasadnutia.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2018/XVIII./3

K programu č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Berie na vedomie

Kontrolu  plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia,

Plán zasadnutí nie je dodržaný zo strany starostu obce, zasadnutie je uskutočnené na základe žiadosti poslancov obce podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 12 odsek 1, ktoré zvolal zástupca starostu obce podľa § 12 odsek 3.

Starosta obce nevedie evidenciu dochádzky, od 01.01.2018 a čerpal   14,5   dní dovolenky z roku 2018

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2018/XVIII./4

K programu č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Berie na vedomie

Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Číž za rok 2017

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2018/XVIII./5

K programu č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Schvaľuje

VZN č. 1/2018  o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Číž.

 

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

Uznesenie č. 2018/XVIII./6

K programu č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Berie na vedomie

Nedokončenú správu o výsledku kontroly v PJK Číž zo strany starostu obce

 

 a

Ukladá

starostovi obce Číž dokončiť správu a vyčísliť  nedoplatok do 30. apríla 2018.

 

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

Uznesenie č. 2018/XVIII./7

K programu č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Berie na vedomie

Dôvod nepodania žiadosti na refundáciu projektu „ Cena na trh práce „ za december 2017 , ktorá mala byť odovzdaná do 28.02.2018 podľa dohody. Starosta obce podal informáciu, že po telefonickom dohovore s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote žiadosť odovzdá dňa 15.03.2018, ktorú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote akceptuje a refunduje.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

Uznesenie č. 2018/XVIII./8

K programu č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Číži

Odkladá

Návrh zatvorenia  Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Číž a

Ukladá

Starostovi obce aj s riaditeľkou základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Číž nájsť riešenie na udržanie základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Číž.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

Prítomní     Neprítomní                   Za               Proti           Zdržal sa

       4                          1                                  4                         0                          0

Plán zasadnutí OZ 2018

Plánované a uskutočnené zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži pre rok 2018

P.č. Mesiac Plánovaný
dátum
Uskutočnené Detail
XVIII. Marec 23.02.2018 14.03.2018 info >>
XIX. Apríl 25.05.2018 11.04.2018 info >>
XX. Jún   26.06.2018 info >>
XXI. Júl   18.07.2018 info >>
XXII. August 24.08.2018 20.08.2018 info >>
XXIII. Október 31.10.2018    
I. November 23.11.2018    

Program XVII. zasadnutia OZ v Číži - 29.12.2017 - 17:00

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu, schválenie programu XVII. zasadnutia OZ
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením – rok 2017
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2018 a viacročný rozpočet obce Číž
 5. Príkaz na inventarizáciu
 6. Schválenie VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Číž
 7. Schválenie VZN č. 2/2017 o zavedení poskytovania elektronických služieb
 8. Schválenie VZN č. 3/2017 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Číž
 9. Schválenie VZN č. 4/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií
 10. Schválenie vstupu obce Číž za člena oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer a schválenie návrhu ročného členského príspevku v sume 1 110,33 €
 11. Rôzne
 12. Záver zasadnutia

 

 V Číži 29.12.2017   Ing. Peter Tóth
    starosta obce 

Uznesenia z XVII. zasadnutia OZ v Číži - 29.12.2017

Uznesenie 2017 /XVII/ 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu II. mimoriadneho zasadnutia

Predkladateľ: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní 4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnila sa Ing. Kitti Molnárová a práce neschopný bol starosta obce Ing. Peter Tóth
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice: Alžbetu Henczovú
  2. za overovateľov zápisnice: Jozefa Turisa a Štefana Pucsoka
  3. návrhovú komisiu:                 Zoltána Hencza a Ing. Csabu Žitňára
 3. schvaľuje program XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
 4. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu, schválenie programu XVII. zasadnutia OZ
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením – rok 2017
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2018 a viacročný rozpočet obce Číž
 8. Príkaz na inventarizáciu
 9. Schválenie VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Číž
 10. Schválenie VZN č. 2/2017 o zavedení poskytovania elektronických služieb
 11. Schválenie VZN č. 3/2017 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Číž
 12. Schválenie VZN č. 4/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií
 13. Schválenie vstupu obce Číž za člena oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer a schválenie návrhu ročného členského príspevku v sume 1 110,33 €
 14. Rôzne
 15. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XVII / 2

K programu č. 2:  Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Predkladateľ materiálu: Dóra Gábri

Obecné zastupiteľstvo

 1. schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.                  

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

Uznesenie 2017 / XVII / 3

K programu č. 3 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrenímrok 2017

Predkladateľ materiálu: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo

 1. schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.

 

                                                        

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

Uznesenie 2017 / XVII / 4

K programu č. 4 Schválenie rozpočtu na rok 2018 a viacročný rozpočet obce Číž

Predkladateľ materiálu: Dóra Gábri

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2020.

 

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 


 

Uznesenie 2017 / XVII / 5

K programu č. 5 Príkaz na Inventarizáciu - dokladovú

Predkladateľ materiálu: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo

 1. schválilo príkazy na vykonanie dokladovej inventarizácie za rok 2017.

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

Uznesenie 2017 / XVII / 6

K programu č. 6 Schválenie VZN č.1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Číž

Predkladateľ materiálu: Alžbeta Henczová

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie, že Obecné zastupiteľstvo schválilo na predchádzajúcom zasadnutí dňa 28.08.2017 VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Číž.

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0


 

Uznesenie 2017 / XVII / 8

K programu č. 8 Schválenie VZN č.3/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území obce Číž

Predkladateľ materiálu: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo

 1. schválilo, VZN č.3/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území obce Číž.

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

Uznesenie 2017 / XVII / 9

K programu č. 9 Schválenie VZN č.4/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií

Predkladateľ materiálu: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo

 1. schválilo, VZN č.4/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií.

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0


 

Uznesenie 2017 / XVII / 9

K programu č. 9 Schválenie VZN č.4/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií

Predkladateľ materiálu: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo

 1. schválilo, VZN č.4/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií.

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

Uznesenie 2017 / XVII / 10

K programu č. 10 Schválenie vstupu obce Číž za člena oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer a schválenie návrhu ročného členského príspevku v sume 1 110,33 €

Predkladateľ materiálu: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo

 1. zamieta vstup obce Číž za člena oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer
 2. a neschválilo návrh ročného členského príspevku v sume 1110,33 €.

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0


 

Uznesenie 2017 / XVII / 11

K programu č. 11 Rôzne

Predkladateľ materiálu: Zoltán Hencz

Obecné zastupiteľstvo

 1. schválilo návrh hlavného kontrolóra v súlade s §4 ods. 5 zákona č. 428/2013 Z.z. a podľa zákona č. 583/2004 Z.z., že obce do 2000 obyvateľov nemusia zostavovať programový rozpočet.
 2. schválilo plán zasadnutí na rok 2018 na návrh hlavného kontrolóra v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 nasledovne:
 3. ukladá starostovi viesť evidenciu dochádzky na dodržanie dochádzky a pracovného času
 4. neberie zodpovednosť za prenajatie kultúrnej sály počas rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu, nakoľko nevyhovuje stav technickým požiadavkám, je to „stavenisko“
 5. schválilo odmenu hlavnej kontrolórky za rok 2017 vo výške mesačného platu

                                                       

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

V Číži, 30.12.2017

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce

Pozvánka na XVII. zasadnutie OZ v Číži - 29.12.2017

Starosta obce Číž, podľa § 13 ods. 3 a) zákona číslo 369/1990 zb. o obecnom zriadení, zvoláva XVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Číži. XVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok dňa 29.12.2017 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Číži.

Navrhovaný program XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu, schválenie programu XVII. zasadnutia OZ
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením – rok 2017
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2018 a viacročný rozpočet obce Číž
 5. Príkaz na inventarizáciu
 6. Schválenie VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Číž
 7. Schválenie VZN č. 2/2017 o zavedení poskytovania elektronických služieb
 8. Schválenie VZN č. 3/2017 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Číž
 9. Schválenie VZN č. 4/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií
 10. Schválenie vstupu obce Číž za člena oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer a schválenie návrhu ročného členského príspevku v sume 1 110,33 €
 11. Rôzne
 12. Záver zasadnutia

 V Číži, dňa 23.12.2017

 

Ing. Peter Tóth

   

starosta obce

Uznesenia z III. Mimoriadneho zasadnutia OZ v Číži - 09.10.2017

Uznesenie 2017 /III. MOZ/ 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu II. mimoriadneho zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní 3 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa Štefan Pucsok a Ing. Kitti Molnárová
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice: Alžbeta Henczová
  2. za overovateľov zápisnice: Jozefa Turisa a Zoltána Hencza  
  3. návrhovú komisiu:                 Csabu Žitňára
 3. schvaľuje program III. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
 4. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu, schválenie programu III. mimoriadneho zasadnutia
 5. Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž, zníženie energetickej náročnosti“
 6. Schválenie spolufinancovania projektu „Zvýšenie bezpečnosti a čistoty v kúpeľnej obci Číž integrovaním miestnej rómskej komunity“
 7. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

3

2

3

0

0

 

Uznesenie 2017 / III.MOZ / 2

K programu č. 2:  Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž, zníženie energetickej náročnosti“

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo

 1. schvaľuje spolufinancovanie projektu „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž, zníženie energetickej náročnosti“ s kódom projektu v systéme ITMS2014+ s číslom 310041A390. Výška spolufinancovania je rozdiel medzi sumou nenávratného finančného príspevku poskytnutého poskytovateľom príspevku, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, uvedenou v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s číslom KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 a cenou diela vrátane dane z pridanej hodnoty čo tvorí 57 227,88 € v čom je obsiahnutá aj 5% -ná spoluúčasť v sume22 851,16 €.
 2. poveruje starostu obce Číž podpísaním v „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ s číslom zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/155

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

3

2

3

0

0

Uznesenie 2017 / III.MOZ / 3

K programu č. 2:   Schválenie spolufinancovania projektu „Zvýšenie bezpečnosti a čistoty v kúpeľnej obci Číž integrovaním miestnej rómskej komunity“

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo

 1. odročuje prejednanie spolufinancovania projektu „Zvýšenie bezpečnosti a čistoty v kúpeľnej obci Číž integrovaním miestnej rómskej komunity“ v sume 5%, tj. 5376 €.

 

                                                        

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

3

2

3

0

0

V Číži, 09.10.2017

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce

Schválil:

Zoltán Hencz                                                    Jozef Turis                                         Ing. Csaba Žitňár

Neprítomní:                                                     Ing. Kitti Molnárová, Štefan Pucsok