Komisia pre kultúru, školstvo a šport

<< späť |

Oblasť kultúry:

 1. Podieľa sa na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce z hľadiska kultúry
 2. Zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúľ v obci
 3. Podieľa sa na posudzovaní územného plánu obce z hľadiska zachovania kultúrnych a historických hodnôt v obci
 4. Vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie organizácií a zariadení pôsobiacich na úseku kultúry
 5. Vyjadruje sa k činnosti kultúrnych organizácií v obci
 6. Vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
 7. Vyjadruje sa k návrhom rozhodnutí o pomenúvaní ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev
 8. Vyvíja aktivity na podporu aktívneho cestovného ruchu

Oblasť školstva:

 1. spolupracuje so školskými a predškolskými zariadeniami, radami škôl za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu
 2. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení
 3. sleduje investičný rozvoj škôl a školských zariadení
 4. vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraným na deti a mládež
 5. zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií týkajúcich sa škôl a školských zariadení
 6. vyjadruje sa k ročným správam škôl a školských zariadení
 7. zasadzuje sa o budovanie partnerstva so školskými a predškolskými zariadeniami obce, mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s mládežou, rodičmi, deťmi a ostatnými obyvateľmi obce, na princípe nediskriminácie, otvorenosti, dostupnosti a práva na informácie

Oblasť športu:

 1. zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií územného plánu a projektov dotýkajúcich sa oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času,
 2. zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, zakladanie a zrušovanie organizácií a zariadení obce pôsobiacich v oblasti telovýchovy a športu,
 3. sleduje na území obce účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku športových a rekreačných zariadení,
 4. podieľa sa na posudzovaní návrhov na určenie športových a ďalších zariadení, ktorých výstavbu a údržbu vykonáva obec,
 5. posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej a podnikateľskej činnosti v oblasti športu a využívania voľného času.