Komisia pre ochranu verejného poriadku

 << späť |

  1. sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie
  2. vyjadruje sa k materiálom týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti obce
  3. prerokúva a zaujíma stanoviská k materiálom týkajúcich sa zriadenia, činnosti a zrušenia obecnej polície
  4. vyjadruje sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie veliteľa Obecného hasičského zboru (OHZ)
  5. prostredníctvom veliteľa OHZ sa podieľa na spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany
  6. prerokúva žiadosti na povolenie činností, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok
  7. prerokúva sťažnosti občanov, ktoré majú vplyv na verejný poriadok