Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú starostlivosť

<< späť |

 1. v rámci poradnej funkcie v oblasti svojej pôsobnosti sa vyjadruje a vypracúva stanoviská:
  1. k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce
  2. k návrhom koncepčných a rozvojových projektov obce
  3. k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie alebo zlúčenie organizácií a zariadení obce
  4. k návrhom na zavedenie alebo zmluvné zabezpečenie sociálnej služby a sociálnej pomoci
  5. k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce najmä v oblasti sociálnej pomoci a služieb v kompetencii obce
  6. k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom z hľadiska potrieb a záujmov obyvateľov obce v oblasti, sociálnej, bytovej a zdravotnej
 2. v rámci iniciatívnej funkcie v oblasti svojej pôsobnosti spracúva a predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie pôsobenia obce a jej organizácií a zariadení, pritom spolupracuje s obecným úradom, orgánmi a organizáciami sociálno-zdravotnej siete, odborníkmi a občanmi a predkladá rozvojové projekty a programy na rokovanie obecného zastupiteľstva
 3. v rámci kontrolnej funkcie v oblasti svojej pôsobnosti sa podieľa na výkone kontroly realizovania uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce účasťou svojich členov na previerkach a na kontrolách, ktoré uskutočňujú orgány obce, poslaneckým prieskumom a interpeláciami v rozsahu svojej pôsobnosti v súlade s platnými právnymi predpismi