Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlasení volieb do Európskeho parlamentu
 2. Informácie pre voliča v slovenskom jazyku
 3. Žiadosť a vyhlásenie občana iného členského štátu o zapísanie do zoznamu voličov
 4. Zoznam členských štátov v EU v skratke
 5. Information for the voter
 6. Application and declaration of the European Union Member State for entry into the Electoral Register
 7. EU member countries in brief
 8. Informácie pre politické strany politické hnutia a koalície
 9. Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

 1. Rozhodnutie o vyhlaseni volieb prezidenta SR
 2. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 3. Vyhláška MV SR o vydavkoch spojených s voľbami
 4. Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine
 5. Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 6. Informácie pre politické strany a petičné výbory na delegovanie do okrskových volebných komisií
 7. Žiadosť o vydanie voličského preukazu vzor
 8. Hlasovací preukaz - informácia pre voliča
 9. Zodpovedná osoba na organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019
 10. Harmonogram organizačno technického zabezpečenia volieb prezidenta SR 2019
 11. Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností