Obec

Projekt - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž

pamatna doska vo ciz VI 455px

 

Obec Číž dňa 30.12.2015 podpísala s Ministerstvom hospodárstva zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume na realizáciu projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž". Rozpočet projektu na 85 svietidiel, 2 rozvádzače a 1 systém regulácie osvetlenia je po uskutočnení verejného obstarávania 50 182,50 €. 

Čítať ďalej...

Výberové konania na riaditeľov škôl ZŠ a MŠ v Číži

Starosta Obce Číž Ing. Peter Tóth v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa:

  1. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa v Materskej škole
  2. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

 

Návšteva biskupa v Číži

Biskup v Cizi 200x213 pxDnes  našu obec navštívila Jeho Eminencia rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.  Biskup Stanislav Stolárik študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 11. júna 1978 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Trebišove, v Humennom a v Prešove. Od roku 1984 pôsobil ako farár a neskôr dekan v Obišovciach, od roku 1990 v Čani, od roku 1992 v Humennom a od roku 1995 v Prešove. 26. februára 2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa košickej arcidiecézy a zveril mu titulárne sídlo Barika. Vysvätený bol 20. marca 2004. Za vysokoškolského profesora bol menovaný prezidentom SR 29. novembra 2005 v odbore „dejiny filozofie“.

21. marca 2015 bol pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho rožňavského biskupa po odstúpení Mons. Vladimíra Fila z dôvodu dosiahnutia 75. roku života. Na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy 16. mája 2015 bol slávnostne uvedený do úradu diecézneho biskupa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Na našej farnosti ho privítal pán farár Mgr. Marián Slovák, rodák z Prešova, ktorý  bol vyše 4 mesiace kaplánom v Brezničke, potom 5 rokov kaplánom v Lučenci. Nasledovalo 8 rokov v Dobšinej, kde bol farárom. Neskôr bol 12 rokov administrátorom v Krásnohorskom Podhradí a od 1.septembra 2010 je administrátorom v Rimavskej Seči a pôsobí aj v našej kúpeľnej obci Číž. Tu sa stretáva s ľuďmi z celého Slovenska.

Pána biskupa Mons. Stanislava Stolárika privítal aj starosta obce Ing. Peter Tóth a tak isto aj riaditeľ Prírodných jódových kúpeľov Ing. Milan Matisko. Pracovníci kúpeľov pripravili výborné podmienky pre pracovné stretnutie pána biskupa s predstaviteľmi celého Rožňavského biskupstva. 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 5. marca 2016

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Úradné hodiny

Deň Doobedu   Poobede
Pondelok:  07:30 – 12:00   12:30 – 15:30 
Utorok: nestránkový deň  
Streda:  07:30 – 12:00   12:30 – 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:  07:30 – 12:00    nestránkové hodiny

  

 

 

História obce Číž

V rôznych starých listinách vystupuje Číž pod rôznymi menami ako sú: Csíz, Chyz, Chys, Chyzy, Chiz, Chis. Za I. ČSR sa obec volala Číz, po vojne od roku 1945 sa volá Číž. Počas obdobia Uhorska patril do Gemerskej župy.

Čítať ďalej...

Mapa, umiestnenie a príjazd do obce

 umistnenie obce Číž Obec Číž sa nachádza v okrese Rimavská Sobota, na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja. Obec je vzdialená 25 km od okresného mesta Rimavská Sobota, 17 km od Tornale, 132 km od Banskej Bystrice, 117 km od Košíc. Je vzdialená 8 km od hraničného prechodu do Maďarskej republiky. Vzdialenosť do Miskolca je 53 km, do Egru 76 km a do Budapešti 175 km. GPS súradnice obce sú: 48.3130285, 20.2795102